FAQS

Respondemos las dudas que puedas tener sobre nosotros

1PER QUÈ EL NOSTRE DESPATX LI PROPORCIONA MAJOR SEGURETAT?

Tenim més de 85 anys d’experiència i invertim molts recursos en contrastar i millorar els nostres processos de gestió. Comptem amb protocols interns que s’auditen i milloren de forma constant, existint en les fases de major risc processos redundants a fi de minimitzar al màxim les incidències, per posar algun exemple: els terminis i assenyalaments es liquiden i comparen per duplicat i es comparen entre ells, els escrits quan es presenten es donen de baixa en el sistema de control i es compara abans del terme que estiguin presentats, els terminis i assenyalaments són recordats una setmana abans i el dia anterior.

A més els nostres enviaments en la seva gran majoria són remesos per sistemes segurs d’e-mail i vigilem que els destinataris realment els reben, així podem garantir que han estat llegits.

2PER QUÈ LI PODEM ACONSELLAR UN ADVOCAT, EN CAS QUE NO EN CONEGUI CAP?

L’alt volum d’assumptes i la nostra experiència de més 85 anys ens permet, si el client no compta amb cap advocat de confiança, aconsellar a algun advocat que s’adapti a les necessitats i matèria on necessita assessorament.

3POT EL CLIENT CONSULTAR DIRECTAMENT L’ESTAT DELS SEUS PROCEDIMENTS?

Per descomptat, com a client, i sense perjudici d’assessorar-se de tot el que necessiti amb l’advocat de la seva confiança, ens pot consultar qualsevol qüestió sobre el seu procediment, aquesta consulta la pot fer mitjançant el mitjà que més li convingui, mail, fax, telèfon o accés online al nostre expedient electrònic.

A l’inici de l’assumpte confiat, també pot indicar-nos que li remetem la documentació que rebem dels tribunals, per a això, l’ideal és que ens indiqui una adreça de correu electrònic.

4QUINS AVANTATGES TENEN ELS NOSTRES CLIENTS QUAN ENS CONTRACTEN?

  • Agilitzem els seus procediments.
  • Els informem de manera constant per múltiples vies.
  • Tenim una gran disponibilitat
  • Actuem en un ampli territori
  • Els donem una gran seguretat.
  • Ens hi adaptem econòmicament.

5PERQUÈ EL NOSTRE DESPATX AGILITZA SEUS PROCEDIMENTS?

El nostre equip té una gran experiència i coneixements dels tribunals on actuem, a més, la nostra constant inversió en tecnologia ens permet realitzar un seguiment i control exhaustiu dels procediments que gestionem.

Aconsellem la millor estratègia pràctico-processal segons el tribunal en què estem actuant, realitzant directament els actes de comunicació (emplaçaments, citacions i notificacions), quan suposen un estalvi de temps del procés, escurçant el mateix de forma considerable.

6PER QUÈ UN PROCURADOR HA DE TENIR UNA ESTRUCTURA QUE GARANTEIXI ANAR DIÀRIAMENT ALS TRIBUNALS?

La nostra gestió, encara que comptem amb eines informàtiques molt evolucionades, necessita un constant seguiment als propis jutjats, a fi d’agilitar dels assumptes confiats. Per a això, tenint en compte el gran nombre de Tribunals i dispersió dels mateixos, hem de comptar amb personal suficient per poder garantir-ho.

Anar-hi diàriament ens permet impulsar els assumptes amb els funcionaris que els gestionen i corregir o llimar aquells impediments que en moltes ocasions obstaculitzen que es resolguin.

7QUÈ COBRA UN PROCURADOR I QUÈ INCLOU?

El procurador factura segons un aranzel aprovat pel govern l’any 2003 i com que no s’ha actualitzat des de llavors, ha patit fins a l’any 2014 una pèrdua de valor del 26%. amb aquest aranzel es regulen tots els tràmits processals, però hi ha encàrrecs que en queden fora com poden ser gestions especials, liquidació d’impostos o noves competències que no estan previstes en l’aranzel.

En alguns procediments el preu regulat és el que podríem anomenar “preu social”, ja que el seu import és molt inferior al cost real del servei prestat.

El procurador, a més de cobrar els seus drets, també inclou en la factura les bestretes i despeses que ha realitzat en nom del client, com poden ser les Taxes Judicials, edictes, factures de Registradors, Serrallers, etc.

En nostre Despatx busquem la màxima competitivitat, per això els nostres preus són ajustats al servei que prestem i podem adaptar-nos al client dins del marge que se’ns permet i en els mitjans i facilitats de pagament.

8EN QUINS ASSUMPTES ÉS OBLIGATORI UN PROCURADOR?

En la majoria de procediments, ja que la complexitat dels mateixos fa difícil el seu seguiment i control sense l’actuació del procurador.

Estan exclosos la petició inicial del procediment monitori, judicis verbals inferiors a 2.000 € i les seves execucions, comunicació de crèdits en els concursos de creditors, procediments laborals, procediments contenciosos administratius davant òrgans unipersonals, judicis de faltes i procediments penals abans de l’obertura del judici oral.

En els supòsits en què no és obligatori procurador, la complexitat dels processos fa que sigui molt recomanable contractar-los, tenint en compte el cost que representa i els avantatges en eficàcia, comoditat i celeritat que aporta. Només cal preguntar en qualsevol jutjat si noten diferència en els assumptes que són tramitats amb procurador o sense.

9QUÈ FA UN PROCURADOR?

Representar el poderdant davant l’administració de justícia, realitza gestions en els tribunals en benefici del client, agilitzant i impulsant els procediments per a la bona marxa dels mateixos, transmetent i corregint les comunicacions entre els tribunals i les parts.

És un especialista en execucions de sentències i interlocutòries, realitzant en molts casos els escrits i el seguiment de les mateixes.

A més, és un estret col·laborador de l’Administració de justícia realitzant actes de comunicació (notificacions i citacions) que permeten reduir els temps dels procediments de forma molt considerable.

Com llicenciat en dret que és, és un expert en dret processal i específicament en la seva aplicació pràctica, ja que si és un bon professional, sabrà com aplicar la Llei segons els costums dels Jutjats on actua.